Nasz Manifest

0 Comments

Grupa prawniczek i prawników z całej Polski działających w Zespole Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wyraża stanowczy sprzeciw wobec prób wprowadzania do ustawodawstwa zmian ograniczających prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet. Stoją one w sprzeczności z gwarantowanym w międzynarodowych aktach prawnych i polskiej Konstytucji prawem do ochrony życia i zdrowia, prywatności, samodzielnego decydowania o życiu osobistym i wolności sumienia. Skala naruszeń jest w Polsce już i tak znaczna, wywołując tym samym uzasadnione poczucie zagrożenia i poniżenia wśród kobiet.

Działania polskiego rządu wielokrotnie zostały negatywnie ocenione na arenie międzynarodowej. W swoich rekomendacjach opublikowanych dnia 4.11.2016 r. Komitet Praw Człowieka ONZ zaleca polskiemu rządowi powstrzymanie się od wszelkich prac legislacyjnych zmierzających do zaostrzenia prawa aborcyjnego przy jednoczesnym podjęciu działań na rzecz zapewnienia efektywnego i realnego dostępu do zabiegów legalnej aborcji na terenie całego kraju – w szczególności uregulowania mechanizmu stosowania klauzuli sumienia, wskazywania innej możliwości uzyskania świadczenia i składania odwołań przez pacjentów.

Komitet stoi również na stanowisku, że obowiązkiem państwa jest wprowadzenie programów zwiększających świadomość na temat zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych. Podobne zalecenia zostały skierowane do Polski przez Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ w rekomendacjach z dnia 7.10.2016 r.

Wobec rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ i obserwacji bieżącej sytuacji w Polsce, Zespół Pomocy Prawnej podejmie szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji w obszarze poszanowania praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce. W pierwszej kolejności Zespół opracowuje projekt spójnej, jednolitej, a przede wszystkim respektującej prawa pacjentek procedury, której przyjęcie i stosowanie zaproponuje szpitalom. Działania Zespołu prowadzić będą także do podjęcia prac legislacyjnych w celu usunięcia luki prawnej powstałej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.10.2016 r. o sygn. K 12/14 ws. klauzuli sumienia, a także zapewnienia pełnego dostępu do badań prenatalnych i antykoncepcji. Zespół będzie również sięgał po instrumenty prawa międzynarodowego z zakresu systemu ochrony praw człowieka oraz kontynuował bezpłatne poradnictwo prawne i pomoc procesową pro bono. Zespół Pomocy Prawnej nie pozostanie bierny w dobie zagrożenia praw kobiet, ich życia i zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *